ALGEMENE VOORWAARDEN

HOME / ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen, offertes en bestellingen van Beauty Studio C gevestigd te Oosterhout, welke zijn besteld op website (www.beautystudioc.nl, evenals op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Beauty Studio C).

Algemeen
1.Op het gebruik van de website zijn tevens onze gebruiksvoorwaarden van toepassing.
2.U mag alleen producten bestellen als u achttien jaar of ouder bent.
3.Bestellingen kunnen worden afgeleverd in Nederland, evenals binnen België, hiervan zijn de verzendkosten hoger als binnen Nederland.
4.Beauty Studio C heeft het recht, geheel naar eigen inzicht, bestellingen te weigeren, indien een persoon op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – het niet tijdig controleren of de geleverde producten voldoen aan hetgeen op de webshop is besteld en het niet betalen van de factuur met betrekking tot de bestelde producten.

Aanbiedingen
1.Alle aanbiedingen op de webshop zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
2.Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
4.Beauty Studio C kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.De op de webshop vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Voor verzend- en administratiekosten binnen Nederland rekenen wij een  bijdrage van € 6,95. Verzending naar Belgie bedraaagt €13,00. Pakketten worden verstuurd via PostNL.

Gegevens
1.U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens waaronder mede – doch niet beperkt tot – e-mail adres, adresgegevens en telefoonnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de webshop.
2.Beauty Studio C zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om, onder meer, haar verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen.

Totstandkoming van de overeenkomst
1.De overeenkomst komt tot stand door het ontvangen van uw bestelling.
2.Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Beauty Studio C is geaccepteerd.

Levering
1.Beauty Studio C zal u de bestelde producten pas leveren indien Beauty Studio C een bevestiging van betaling binnen heeft.
2.U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld. Ook als deze nog niet zijn geopend.
3.Op het moment van de levering, doch in ieder geval drie dagen na ontvangst van de producten, dient u de producten te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen u heeft besteld op de webshop. De administratie van Beauty Studio C geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
4.Indien u, om welke reden dan ook, de gekochte producten niet kunt ontvangen, een bericht wordt achtergelaten met nadere informatie waarin staat op welke wijze u de producten alsnog kunt ontvangen.
5.Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw eigen risico en rekening. Eventuele verzendkosten dienen door u te worden vergoed.
6.Beauty Studio C neemt geen goederen retour in verband met het oogpunt op hygiëne van de cosmetica. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Wij hanteren een zeer goede service wat betreft vragen over de producten. Alvorens u een bestelling plaatst en niet zeker weet of dit het juiste product voor u is kunt u telefonisch of via email contact met ons opnemen.

Risico tijdens transport
1.Gedurende het transport van de producten zal Beauty Studio C het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

Betaling en incasso
1.De betaling van de door u bestelde producten vindt plaats door middel van betaling via IDEAL.
2.Indien betaling via bovengenoemde methoden niet lukt, neem dan eerst contact op via ons contactformulier.

Intellectuele eigendomsrechten
1.De (intellectuele eigendom) rechten met betrekking tot de producten die worden getoond op de webshop berusten bij Beauty Studio C, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Beauty Studio C niet gelieerd is.
2.U mag geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

Aansprakelijkheid
1.De aansprakelijkheid van Beauty Studio C voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf, in welk geval Beauty Studio C nooit aansprakelijk kan zijn voor welke schade dan ook.
2.Beauty Studio C sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de webshop onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Beauty Studio C, waaronder de webshop, door een derde.
3.De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Beauty Studio C of haar ondergeschikten.

Bevestiging
1.Alle producten zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een product tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel binnen een werkdag bericht en worden de producten die wel leverbaar zijn, naar u verstuurd. De bestelling van de producten die niet leverbaar zijn, kunnen in overleg in `backorder` geplaatst worden, zodra deze producten weer leverbaar zijn worden deze zo spoedig mogelijk na geleverd. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

Leveringstermijn
1.Voor het verzenden van de door u bestelde producten, geldt een leveringstermijn van maximaal 7 werkdagen. Mocht uw bestelling na 7 werkdagen niet ontvangen zijn, kunt u contact opnemen via het vraagformulier op de webshop. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@beautystudioc.nl U bent verplicht uw ordernummer en de datum van bestelling aan ons door te geven. Zonder deze gegevens kan Beauty Studio C u niet van dienst zijn. Het is mogelijk dat de bestelde producten tijdelijk niet leverbaar zijn, hierover wordt u dan altijd geïnformeerd.

Afspraak wijzigen / afmelden

Voor alle afspraken geldt; zowel voor gezichtsbehandelingen, massage’s, visagie opdrachten, make-up workshops; bij niet tijdig afmelden worden er kosten in rekening gebracht. Binnen 48 uur afmelden of verzetten van de afspraak wordt er 50% van de nota in rekening gebracht. Afmelden of verzetten van de afspraak binnen 24 uur wordt de gehele nota in rekening gebracht.
Ben je de afspraak vergeten, wij wachten 15 minuten, na 15 minuten zijn wij helaas genoodzaakt de gehele behandeling/opdracht in rekening te brengen.

Diversen
1.Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2.Beauty Studio C is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
3.Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig worden verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Beauty Studio C zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Beauty Studio C aangepast worden. Beauty Studio C adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.
2.Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Beauty Studio C

Visserijweg 1 G

4906 CJ Oosterhout

info@beautystudioc.nl

0031 630884630